I Informacje ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego, działającego pod adresem www.pawelalbrecht.com,
jest firma:

ALBRECHT INTERNATIONAL LTD
Company number 11454256
Unit 4e, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, United Kingdom, S63 5DB

Adres korespondencyjny: Bokserska 54b/135, 02-690 Warszawa, Polska.
Rachunek bankowy PKO: 32 1020 4900 0000 8402 3142 8690

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.pawelalbrecht.com.

3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę (zwaną dalej Kupującym), która dokona zakupu poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.pawelalbrecht.com, za pośrednictwem dedykowanych formularzy zapisowych, sieci Internet, telefonicznie lub pocztą.

4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.

II Zamówienia

1. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Internetu.

2. Zamówienia są przyjmowane:

a) drogą internetową przez stronę www.pawelalbrecht.com,
b) telefonicznie pod numerem +48 727 901 414
c) za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@pawelalbrecht.com
d) za pośrednictwem dedykowanych formularzy zapisowych

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia i dalsze instrukcje.

III Formy płatności

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– przelewem błyskawicznym za pośrednictwem serwisów świadczących tego typu usługi we wskazanym miejscu w serwisie www.pawelalbrecht.com
takich PayU

– przelewem bankowym na konto firmy:

ALBRECHT INTERNATIONAL LTD
Company number 11454256
Unit 4e, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, United Kingdom, S63 5DB

Adres korespondencyjny: Bokserska 54b/135, 02-690 Warszawa, Polska.
Rachunek bankowy PKO: 32 1020 4900 0000 8402 3142 8690

lub na rachunek wskazany przez organizatora w wiadomości email.

2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Regulamin dotyczy świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Pawła Albrechta lub podmioty z nim powiązane:

Definicje

1.
Umowa: zamó­wie­nie na Usługi zło­żone przez Klienta poprzez wypeł­nie­nie For­mu­la­rza wraz z akcep­ta­cją niniej­szego Regu­la­minu w odpo­wie­dzi na ofertę zło­żoną przez Firmę.
Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jed­nostka orga­ni­za­cyjna nieposia­da­jąca oso­bo­wo­ści praw­nej, posia­da­jąca zdol­ność prawną i zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, zama­wia­jąca Usługi.
Kon­su­ment: Klient będący osobą fizyczną zawie­rający Umowę w celu nie­zwią­za­nym bez­po­śred­nio z jego dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­dową.
Współ­pra­cow­nik Firmy: podwy­ko­nawca wska­zany w For­mu­la­rzu jako pre­zen­tu­jący i dostar­cza­jący Semi­na­rium.
Opłata: wska­zane w For­mu­la­rzu wyna­gro­dze­nie Firmy z tytułu świad­czo­nych Usług na rzecz Klienta.
Mate­riały: wszel­kie tre­ści dostar­czane Klien­towi w dowol­nej for­mie pod­czas lub w związku z Semi­na­rium.
For­mu­larz: For­mu­larz zamó­wie­nia kur­sów sta­no­wiący potwier­dze­nie zawar­cia Umowy.
Semi­na­rium: wska­zane w For­mu­la­rzu zamó­wie­nia zaję­cia (szko­le­nia) fizyczne lub umy­słowe pre­zen­to­wane i prze­pro­wa­dzane przez Firmę lub Współ­pra­cow­nika Firmy.
Godziny Semi­na­ryjne: odci­nek czasu w jakim Klient może uczest­ni­czyć w Semi­na­rium.
Usługi: Semi­na­ria orga­ni­zo­wane przez Firmę przy udziale Współ­pra­cow­nika Firmy.
Dni Robo­cze: dni tygo­dnia od ponie­działku do piątku z wyłą­cze­niem dni usta­wowo wol­nych od pracy.
Regu­la­min: niniej­szy regu­la­min.

Oświad­cze­nia

2. Pod­pi­su­jąc lub wypełniając elektronicznie For­mu­larz zamówienia Klient akcep­tuje warunki wska­zane w For­mu­la­rzu oraz w Regu­la­mi­nie jako warunki Umowy wią­żą­cej Klienta i Firmę.

3. Przed pod­pi­sa­niem Umowy Klient zapo­znał się z tre­ścią Regu­la­minu i For­mu­la­rza oraz upew­nił się, że ich posta­no­wie­nia są dla niego zro­zu­miałe, kom­pletne i nie zawie­rają błę­dów. W razie wykry­cia błę­dów i nie­ści­sło­ści Klient przed pod­pi­sa­niem Umowy powi­nien zwró­cić się do Firmy w celu pisem­nego potwier­dze­nia wszel­kich nanie­sio­nych przez niego w Umo­wie zmian. Firma odpo­wiada wyłącz­nie za oświad­cze­nia woli zło­żone na piśmie przez upo­waż­nio­nych do tego pra­cow­ni­ków i agen­tów.

4. Klient oświad­cza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Semi­na­rium.

5. Kon­su­ment przyj­muje do wia­do­mo­ści, że posiada moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń zwią­za­nych z Umową, w tym przy pomocy Miej­skiego Rzecz­nika Kon­su­mentów dzia­ła­ją­cego na pod­sta­wie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro­nie kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Kon­su­ment ma rów­nież moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza sądo­wego spo­sobu roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń przed Sta­łym Polu­bow­nym Sądem Kon­su­menc­kim przy Woje­wódz­kim Inspek­to­rze Inspek­cji Han­dlo­wej w War­sza­wie. Infor­ma­cje o sposo­bie dostępu do ww. trybu i pro­ce­dur roz­strzy­ga­nia spo­rów. znaj­dują się pod nastę­pu­ją­cym adre­sem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Roz­strzy­ga­nie spo­rów kon­su­menc­kich”.

Czas i miej­sce

6. Zgod­nie z zamó­wie­niem wska­za­nym w For­mu­la­rza, Klient jest upraw­niony do:

a) udziału w Semi­na­rium w ramach Godzin Semi­na­ryj­nych po uprzed­nim for­mal­nym zare­je­stro­wa­niu.

7. Firma zastrzega sobie prawo do doko­ny­wa­nia zmian har­mo­no­gramu Semi­na­rium, miej­sca Semi­na­rium oraz osoby pro­wa­dzą­cej Semi­na­rium, jak rów­nież prawo do odwo­ła­nia Semi­na­rium z waż­nej przy­czyny, za którą uznaje się, z uwagi na cha­rak­ter i cel Semi­na­rium, wyłącz­nie obiek­tywną nie­moż­ność zapre­zen­to­wa­nia i dostar­cze­nia Semi­na­rium przez Współ­pra­cow­nika Firmy.

8. W sytu­acji, o któ­rej mowa w pkt 7 Firma powia­da­mia Klienta o powyż­szych zmia­nach na piśmie oraz:

a) Firma nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści wzglę­dem Klienta z tytułu doko­na­nych zmian oraz odwo­ła­nia Semi­na­rium, a w przy­padku odwo­ła­nia Semi­na­rium zobo­wią­zana jest jedy­nie do zwrotu Opłaty;

b) Klient zacho­wuje prawo do prze­ło­że­nia Semi­na­rium na uzgod­niony przez Strony ter­min;

c) W przy­padku odwo­ła­nia Semi­na­rium przez Firmę Klient w ter­mi­nie kolej­nych 14 (czter­na­stu) Dni Robo­czych od powia­do­mie­nia o powyż­szym upraw­niony jest do odstą­pie­nia od Umowy.

Opłaty i warunki płat­no­ści

9. W zamian za świad­czone przez Firmę Usługi Klient zobo­wią­zany jest do zapłaty na jej rzecz Opłaty w for­mie wska­zanej w For­mu­la­rzu:

a) w peł­nej wyso­ko­ści zgod­nej z pod­pi­sa­nym przez Klienta For­mu­la­rzem lub

b) za zgodą Firmy w ratach wska­za­nych w For­mu­la­rzu.

10. Klien­towi nie przy­słu­guje prawo do doko­ny­wa­nia jakich­kol­wiek odli­czeń i potrą­ceń odno­szą­cych się do Opłaty.

11. W przy­padku:

a) nie­do­ko­na­nia przez Klienta Opłaty lub jej pierw­szej raty zgod­nie z pkt 9 w ter­mi­nie 7 (siedmiu) Dni Robo­czych od dnia zawar­cia Umowy lub

b) powsta­nia zale­gło­ści płat­ni­czych po stro­nie Klienta prze­kra­cza­ją­cych 14 (czter­na­ście) Dni Robo­czych i ich nie­ure­gu­lo­wa­nia pomimo wyzna­cze­nia przez Firmę dodat­ko­wego, co naj­mniej 7 dnio­wego ter­minu, Firma zastrzega sobie prawo w ter­mi­nie kolej­nych 14 (czter­na­stu) Dni Robo­czych do odstą­pie­nia od Umowy.

Wła­sność inte­lek­tu­alna

12. Wszel­kie prawa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej wyko­rzy­sty­wane pod­czas lub w związku z Semi­na­rium są i pozo­stają wła­sno­ścią Firmy lub Współ­pra­cow­ni­ków Firmy, co ozna­cza, że w związku z udzia­łem Klienta w Semi­na­rium żadne prawa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej nie będą prze­no­szone ani prze­pisywane Klien­towi, lecz przy­słu­gują wyłącz­nie Fir­mie lub Współ­pra­cow­ni­kom Firmy.

13. Wszel­kie Mate­riały prze­ka­zane lub udo­stęp­nione Klien­towi mogą być przez niego wyko­rzy­sty­wane wyłącz­nie do użytku oso­bi­stego w celach edu­ka­cyj­nych i szko­le­nio­wych. Klien­towi w szcze­gól­no­ści nie wolno powie­lać Mate­ria­łów oraz zby­wać lub prze­ka­zy­wać Mate­ria­łów ani jakich­kol­wiek innych przedmio­tów wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej sta­no­wią­cych wła­sność Firmy lub Współ­pra­cow­ni­ków Firmy oso­bom trze­cim.

14. Klient nie jest upraw­niony do reje­stro­wa­nia lub utrwa­la­nia w jaki­kol­wiek spo­sób prze­biegu Semi­na­rium z wyjąt­kiem odręcz­nie spo­rzą­dzo­nych, pisem­nych nota­tek.

Zakoń­cze­nie obo­wią­zy­wa­nia Umowy i zwrot Opłaty

15. Klient może odstą­pić od Umowy bez poda­nia przy­czyn w ter­mi­nie 24 h od dnia zawar­cia Umowy, uchy­la­jąc się tym samym od wszel­kich zobo­wią­zań z niej wyni­ka­ją­cych („Okres Karen­cji”), poprzez zło­że­nie oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od Umowy na adres poczty elek­tro­nicz­nej: mail@pawelalbrecht.com („Rozwią­za­nie Umowy”). W takiej sytu­acji Firma zwraca Klien­towi płat­no­ści doko­nane na pod­sta­wie Umowy w ter­mi­nie kolej­nych trzy­dzie­stu (30) Dni Robo­czych, pomniej­szone w przy­padku Klienta nie­bę­dą­cego Kon­su­men­tem o 5% Opłaty tytu­łem odstęp­nego.

Klient nie może jednak odstąpić od umowy na 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia ze względów logistycznych i poniesionych kosztów przez organizatora.
Klient nie może odstąpić od umowy również w przypadku,  gdy otrzymał dostęp do produktów cyfrowych lub kursów video na platformie VOD.

16. Klient będący Kon­su­men­tem, przyj­muje do wia­do­mo­ści, że z uwagi na posia­da­nie przez świad­cze­nie Firmy cha­rak­teru usług zwią­za­nych z wyda­rze­niami roz­ryw­ko­wymi i spor­to­wymi oraz w zgo­dzie z art. 38 ust. 12) ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o pra­wach kon­su­men­tów, nie przy­słu­guje Kon­su­mentowi prze­wi­dziane w tej usta­wie prawo odstą­pie­nia od Umowy. Niem­niej jed­nak, Kon­su­ment zacho­wuje prawo do odstą­pie­nia od Umowy w Okre­sie Karen­cji, zgod­nie z pkt. 15 Regu­la­minu.

Nagła choroba w bliskim terminie wydarzenia lub inne losowe przypadki, które są związane z tym, że uczestnik nie może wziąć udziału w seminarium nie są związane z obowiązkiem zwrotu środków za opłacony bilet lub zmianę terminu wydarzenia dla uczestnika przez organizatora.

17. Firma może odstąpić od Umowy lub jej części w postaci pojedynczego Seminarium bez podania przyczyn najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed planowanym terminem Seminarium powiadamiając o tym Klienta na piśmie. W takim przypadku Firma zwróci Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy (w przypadku odwołania pojedynczego Seminarium, zwrot płatności nastąpi proporcjonalnie) w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) Dni Roboczych, a Klient zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń w stosunku do Firmy związanych z dokonanym odstąpieniem. Postanowienia niniejszego punktu w zakresie zwrotu Opłaty nie mają zastosowania w przypadkach, gdy do odwołania Seminarium dojdzie w okolicznościach Siły Wyższej opisanych w pkt 24 poniżej.

18. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Seminarium po upływie Okresu Karencji, o którym mowa w pkt 15, Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanych Opłat, a dodatkowo w sytuacji, o której mowa w pkt 9 (b) Firma zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta dopłaty do pełnej wysokości Opłaty. Sytuację wystąpienia Siły Wyższej reguluje punkt 24 poniżej.

Prze­nie­sie­nie prawa do udziału w Semi­na­rium

19. W przy­padku zare­zer­wo­wa­nych i opła­co­nych Semi­na­riów, w któ­rych Klient nie może wziąć udziału, upraw­niony jest on do prze­nie­sie­nia prawa do udziału w nich na wska­zaną przez niego osobę, pod warun­kiem pisem­nego zawia­do­mie­nia Firmy o powyż­szym naj­póź­niej na 14 (czter­na­ście) Dni Robo­czych przed roz­po­czę­ciem Semi­na­rium, prze­ka­za­nia danych kon­tak­to­wych wska­zanej osoby. Firma upraw­niona jest do żąda­nia od osoby wska­zanej przez Klienta zło­że­nia oświad­cze­nia o zapo­zna­niu się z tre­ścią Regu­la­minu, a także za zgodą tej osoby uzy­ska­nia od niej innych zgód wska­za­nych w For­mu­la­rzu.

Jeżeli klient opłacił udział w seminarium i otrzymał dostęp do materiałów online jednocześnie nie może pojawić się na najbliższym spotkaniu stacjonarnym – może na 14 dni roboczych przed datą wydarzenia zwrócić sie z prośbą o przeniesienie na kolejny termin. Przeniesienie wiąże się z opłatą organizacyjną uzależnioną od wydarzenia.

Przeniesienie jest możliwe tylko wtedy, gdy zaplanowany jest kolejny termin spotkania i organizator wyrazi na to zgodę.
Jeżeli kolejny termin się nie odbędzie ze względów organizacyjnych – klient nie jest uprawniony do zwrotu kwoty za bilet oraz opłaty organizacyjnej za przeniesienie.

Ogra­ni­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści

20. Z zastrze­że­niem pkt 21 każda ze stron jest obo­wią­zana napra­wić szkodę wyrzą­dzoną dru­giej stro­nie Umowy na sku­tek niewyko­na­nia lub nie­na­le­ży­tego wyko­na­nia jej posta­no­wień, chyba że niewyko­na­nie lub nie­na­le­żyte wyko­na­nie jest następ­stwem oko­licz­no­ści, za które strona odpo­wie­dzial­no­ści nie ponosi.

21. Żadna ze stron nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za wyrzą­dzoną dru­giej stro­nie, na sku­tek niewyko­na­nia lub nie­na­le­ży­tego wyko­na­nia Umowy, szkodę w postaci: utraty przy­chodu lub zysku, utraty korzy­ści, utraty powią­zań bizne­so­wych, utraty zakła­da­nych oszczęd­no­ści lub utraty danych.

22. Ogra­ni­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści, o któ­rym mowa w pkt 21 nie doty­czy odpo­wie­dzial­no­ści strony za śmierć lub szkodę na oso­bie, odpo­wie­dzial­no­ści z tytułu czy­nów nie­do­zwo­lo­nych oraz jakich­kol­wiek innych czy­nów, co do któ­rych takie ogra­ni­cze­nie byłoby nie­zgodne z bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa.

23. Z uwagi na indy­wi­du­alne cechy i umie­jęt­no­ści Klienta Firma nie udziela gwa­ran­cji w jakiej­kol­wiek postaci odno­śnie efek­tów udziału Klienta w Semi­na­rium oraz wyko­rzy­sty­wa­nia przez niego Mate­ria­łów w jakiej­kol­wiek sfe­rze życia pry­wat­nego lub gospo­dar­czego.

Siła wyż­sza

24. Jeżeli Seminarium zostanie zakłócone lub niemożliwe będzie jego przeprowadzenie z powodu wystąpienia okoliczności o charakterze Siły Wyższej ( rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź, choroba prowadzącego, epidemia, kwarantanna, zagrożenie zakażenia wirusami, strajki, protesty i inne podobne zdarzenia pozostające poza bezpośrednią kontrolą Firmy ), Firma może w każdym czasie przełożyć Seminarium na inny termin, w miarę możliwości informując o tym fakcie jego uczestników. Nowy termin zostanie podany od razu w informacji o odwołaniu lub później, w szczególności po ustąpieniu okoliczności Siły Wyższej.

Jeżeli Seminarium nie może lub nie powinno się odbyć ze względu na wskazane wyżej okoliczności Siły Wyższej lub jeśli Klient nie może wziąć udziału w Seminarium z uwagi na okoliczności Siły Wyższej, wniesione Opłaty nie podlegają zwrotowi, Firma wyznaczy w takich sytuacjach kolejny lub kolejne terminy szkolenia i poinformuje mailowo uczestników o nowym terminie i miejscu wydarzenia.

Dane oso­bowe

25. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
26. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie

Posta­no­wie­nia koń­cowe

27. Wszel­kie powia­do­mie­nia i dal­sza kore­spon­den­cja pomię­dzy stro­nami Umowy powinna być kie­ro­wana na adresy wska­zane w For­mu­la­rzu.

28. Stwier­dze­nie przez wła­ściwy sąd nie­waż­no­ści nie­któ­rych posta­no­wień Umowy, pozo­staje bez wpływu na jej pozo­stałe posta­no­wie­nia, które w takim przy­padku pozo­stają w mocy.

29. Niniej­sza Umowa w cało­ści okre­śla sto­su­nek łączący strony Umowy. Wszel­kie wcze­śniej­sze umowy i poro­zu­mie­nia zawarte przez strony Umowy doty­czące jej przedmiotu zostają niniej­szym uchy­lone.

30. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szej Umo­wie odpo­wied­nie zasto­so­wa­nie znaj­dują prze­pisy prawa pol­skiego. Strony Umowy pod­dają wszel­kie spory wyni­kłe w związku z reali­za­cją Umowy pod jurys­dyk­cję sądów pol­skich, przy czym w przy­padku Klienta nie­bę­dą­cego Kon­su­men­tem sądem miej­scowo wyłącz­nie wła­ściwym jest sąd wła­ściwy dla sie­dziby Firmy.

31. Klient może kon­tak­to­wać się z Firmą w spra­wie usług świad­czo­nych na pod­sta­wie Umowy i niniej­szego Regu­la­minu, jak rów­nież skła­dać rekla­ma­cję doty­czące usług świad­czo­nych przez Firmę w for­mie: pisem­nej na adres:

ALBRECHT INTERNATIONAL LTD
Company number 11454256
Unit 4e, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, United Kingdom, S63 5DB

Adres korespondencyjny: Bokserska 54b/135, 02-690 Warszawa, Polska.
Rachunek bankowy PKO: 32 1020 4900 0000 8402 3142 8690

lub za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej na adres: biuro@pawelalbrecht.com. Odpo­wiedź na rekla­ma­cje zosta­nie prze­słana Klien­towi w ter­mi­nie 14 (czter­na­stu) Dni Robo­czych od dnia otrzy­ma­nia rekla­ma­cji.

PLATFORMA VOD

A) Dostęp do kursu i materiałów online jeżeli nie postanowiono inaczej jest nadwany na okres 12 miesięcy. Po tym okresie klient może przedłużyć dostęp odpłatnie kontaktując sie przez biuro@pawelalbrecht.com.

Stawka za przedłużenie jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju kursu.

B) Organizator kursu nie odpowiada za przerwy techniczne w działalności platformy.

ODBIÓR BONUSOWYCH KSIĄŻEK

Jeżeli klient otrzymał ksiażki w postaci bonusu do zakupu produktów – może je odebrać w okresie maksymalnie 3 miesięcy od zakupu.
Ze względów organizacyjnych nie można odebrać ksiażek bonusowych po tym terminie.

 

1. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia. 1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Regulamin newslettera

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem https://www.pawelalbrecht.com
Usługodawca:

ALBRECHT INTERNATIONAL LTD
Company number 11454256
Unit 4e, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, United Kingdom, S63 5DB

Adres korespondencyjny: Bokserska 54b/135, 02-690 Warszawa, Polska.
Rachunek bankowy PKO: 32 1020 4900 0000 8402 3142 8690

Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: biuro@pawelalbrecht.com.
Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: biuro@pawelalbrecht.com.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: biuro@pawelalbrecht.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

We value your privacy

To provide the highest level of service, we use cookies.

Customize Consent Preferences

We use cookies to help users navigate efficiently and perform certain functions. Detailed information about all cookies corresponding to each consent category is provided below.

Cookies classified as "necessary" are stored in the user's browser as they are essential to enable basic site functions.

We also use third-party cookies that help us analyze how users use the site, store user preferences, and provide relevant content and advertisements. These types of cookies will only be stored in the browser with the user's prior consent.

You can enable or disable some or all of these cookies, but disabling some may affect your browsing experience.

Show more Show less